139258 Lifetime Kills
14833 Elite Kills
730 | 772 Paragon Level

Time Played by Class

Barb
Cru
DH
Monk
Necro
WD
Wiz

Last updated on Apr 10, 2021 3:44 PM PDT

Tresi 2,994 Elite Kills 70 Silthar 623 Elite Kills 42

Progression

Artisans

Blacksmith Level 12 (Normal) Level (Hardcore)
Jeweler Level 12 (Normal) Level (Hardcore)
Mystic Level 12 (Normal) Level (Hardcore)

Fallen Heroes

Tresi 01/06/17 36
Tresi 06/15/18 24
Silthar 08/31/19 70